Hotline
0972.950.650
0969.768.754

Rivera Park (Chủ đầu tư Long Giang)


Lắp đặt mới sản phẩm khóa điện tử SHS-P717LBK/EN cho toàn bộ 666 căn hộ của dự án. Kế hoạch lắp đặt bắt đầu từ tháng 04/2018